Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur jag hanterar dina personuppgifter. Mostafa Hosseini Psykologi AB ansvarar för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakten mellan dig och oss. Mostafa Hosseini är kontaktperson för alla som är registrerade och samarbetar med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Vi använder de uppgifter du lämnar till oss för att du ska kunna få en god och säker behandling. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i ett journalsystem. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att raderas i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. All inkommande e-post till info@mostafahosseini.se raderas efter 14 dagar.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, eller att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Samtycke till behandling av personuppgift

För att vi ska behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt samtycke, detta sker vid första psykologbesöket. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan. Om du inte samtycker kommer vi inte att utföra denna behandling.

Boka tid

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag till dig inom kort.